The Santo Rebellion

Heinemann  Australia, 1984  

as published 
Copyright
As printed